Privacyverklaring

BPV accountants en belastingadviseurs, gevestigd aan de Mauritslaan 77, 6161 HS Geleen en aan de Minderbroederssingel 4, 6041 KJ Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
BPV accountants en belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?
BPV accountants en belastingadviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Lidmaatschap vakbond
Burgerservicenummer (BSN)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
BPV accountants en belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens ten einde de met u te sluiten of gesloten overeenkomst te kunnen vervullen, dan wel omdat u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking, dan wel omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. BPV heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor persoonsgegevens ingezet worden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
BPV accountants en belastingadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdend met wettelijke verplichtingen. Daar waar uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, worden de gegevens bewaard tot dat er een verzoek uwerzijds tot verwijdering wordt gedaan als bedoeld in art. 17 AVG.

Delen van persoonsgegevens met derden
BPV accountants en belastingadviseurs verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden.

BPV accountants en belastingadviseurs deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BPV accountants en belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BPV accountants en belastingadviseurs uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BPV accountants en belastingadviseurs gebruikt analytics cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BPV accountants en belastingadviseurs, daaronder begrepen het verzoek tot een beperking van de verwerking en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, dan wel bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar geleen@bpvnl.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

BPV accountants en belastingadviseurs wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging
BPV accountants en belastingadviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of via geleen@bpvnl.com

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.